top of page

Privacy Policy &
Data Protection Policy

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และการปกป้องข้อมูล

  1. ข้อมูลที่ทางบริษัทจัดเก็บอาทิ ชื่อนามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ ไลน์ไอดี เพื่อการลงทะเบียนสมาชิก ระบุตัวตนบุคคล เป็นไปเพื่อความชัดเจนและความปลอดภัยของทั้ง2ฝ่าย

  2. บริษัทจัดเก็บข้อมูลในขั้นตอนลงทะเบียนสมาชิก และสมัครลงทะเบียนคอร์สเรียน และช้อปสินค้า

  3. ข้อมูลนำมาอ้างอิงความถูกต้อง และเป็นไปเพื่อการทำโปรโมชั่นเฉพาะของทางบริษัทเท่านั้น

  4. บริษัทจัดเก็บข้อมูลสมาชิกไว้เป็นความลับ

  5.  บริษัทมีการยืนยันการลงทะเบียนสมัครและหมายถึงความยินยอมที่ลูกค้าอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เฉพาะของทางบริษัท

  6. หากมีการปรับเปลี่ยนใดๆ จะประกาศที่หน้านโยบายส่วนบุคคลนี้

  7. สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อบริษัทที่ wepluscoporation@gmail.com

bottom of page